Zajęcia dodatkowe

Dlaczego warto zapisać dziecko na nasze warsztaty teatralne? To lekcje:

 • Rozwijające dziecięcą wrażliwości na żywe słowo, mówienie w taki sposób, by inni chcieli słuchać.
 • Pozwalające na nabywanie umiejętności czystej, poprawnej wymowy, właściwej modulacji i siły głosu.
 • Doskonalenia wyrazistej mowy poprzez dostarczanie wzorów pięknej mowy polskiej /język nauczyciela, teksty w wykonaniu aktorów/.
 • Wdrażania do posługiwania się mową poprawną pod względem gramatycznym i fleksyjnym.
 • Rozwijania zainteresowań czytelniczych jako źródła wiedzy i przeżyć.
 • Rozwijania umiejętności operowania głosem pod względem intonacyjnym.
 • Wzmacniania pozytywnego obrazu samego siebie, współpracy w grupie i odpowiedzialności za efekt końcowy.
 • Wyrabiania odwagi i śmiałości.
 • Uwrażliwiania na sztukę, pobudzanie dzieci do działań artystycznych.
 • Obejmujące udział w grach i zabawach parateatralnych wyzwalających aktywność ruchową i pantomimiczną dzieci.
 • Obejmujące zabawy w teatr (przebieranie, pacynki, kukiełki, itp.),
 • Inscenizowania krótkich scenek teatralnych, wystawianie przedstawień lalkowych.
 • Wyrażania uczuć, nastrojów poprzez różne formy ekspresji.
 • Obejmujące udział w przygotowywaniu scenografii, kukiełek, strojów.
 • Inscenizowania wierszy zawierających dialogi i materiał do ćwiczeń ortofonicznych.
 • Inscenizowania literatury z zastosowaniem gry aktorskiej , kukiełek, pacynek, sylwet, teatrzyku cieni, teatrzyku supełkowego
 • Zabawy w teatr z tworzeniem własnych tekstów i scenek rodzajowych
 • Wykorzystywania niewerbalnych środków wyrazu: ruchy ciała, rąk, mimika, spojrzenie, uśmiech, nazywanie wyrażanych stanów i emocji.
dzieci-zajecia-teatralne-1
dzieci-zajecia-teatralne-2
dzieci-zajecia-teatralne-3
dzieci-zajecia-teatralne-4
dzieci-zajecia-teatralne-6
dzieci-zajecia-teatralne-5

Warsztaty plastyczne

Warsztaty plastyczne to zajęcia mające wyzwolić w dzieciach autentyczną radość tworzenia na skutek poznawania różnorodnych technik plastycznych, częstej zmiany materiałów oraz zróżnicowanych metod, form i środków nauczania. Poprzez obcowanie z wytworami kultury i sztuki pragniemy wzbudzić w dzieciach chęć poznawania coraz to nowych technik. Dzieci w tym wieku cechuje aktywność poznawcza, duże zaangażowanie emocjonalne, dlatego ta tematyka poprzez różnorodną działalność praktyczną będzie łączyć wiedzę i umiejętności. Kontakt ze sztuką – zarówno z pozycji odbiorcy, jak i twórcy – rozwija u dzieci ekspresję i umiejętności artystyczne oraz zdolność do działania i osiągania celu. Wyrabia też poczucie ładu, porządku i estetyki, rozbudza zaciekawienie i wrażliwość, pomaga również dzieciom w odkrywaniu swojego „ja”. Wszystko, co jest dla dzieci nowe i ciekawe, oddziałuje na ich zmysły, kształtuje percepcję i wyobraźnię, wywołuje także pozytywne przeżycia będące źródłem dobrego samopoczucia, które mają wpływ na cały organizm dziecka, również na sferę fizjologiczną (np. system nerwowy).

dzieci-zajecia-plastyczne-4
dzieci-zajecia-plastyczne-6
dzieci-zajecia-plastyczne-5
dzieci-zajecia-plastyczne-7
dzieci-zajecia-plastyczne-8
dzieci-zajecia-plastyczne-9
dzieci-zajecia-plastyczne-10

Język angielski

Zajęcia z angielskiego stwarzają możliwości osłuchania z językiem obcym, rozróżniania go od ojczystego oraz rozwijania zdolności i umiejętności językowych (na poziomie adekwatnym do możliwości dzieci w wieku przedszkolnym). Uczymy poprzez inspirującą wyobraźnię i umysł dziecka zabawę oraz stymulowanie ciekawości i tolerancji wobec innych ludzi i kultur.

Proces uczenia się języka angielskiego u małych dzieci to głównie wprowadzenie do rozwijania takich umiejętności, jak słuchanie, mówienie oraz śpiewanie i recytowanie.


Logopedia

Logopedia to zajęcia, które mają na celu:

 • usprawnianie motoryki aparatu artykulacyjnego (m.in. języka, warg, żuchwy),
 • kształtowanie prawidłowego toru oddechowego, wydłużanie fazy wydechowej,
 • kształtowanie prawidłowych czynności fizjologicznych w obrębie aparatu mowy (tj. połykanie, żucie, odgryzanie),
 • rozwijanie słuchu fonematycznego,
 • wzbogacanie słownictwa, rozwijanie mowy opowieściowej,
 • rozwijanie umiejętności budowania dłuższych wypowiedzi,
 • rozwijanie umiejętności rozumienia wypowiedzi słownych,
 • uzyskanie prawidłowej artykulacji poszczególnych głosek.

Na przełomie września i października w przedszkolu przeprowadzane jest przesiewowe badanie mowy wśród wszystkich dzieci uczęszczających do placówki. Na podstawie przesiewowego badania mowy wyłonione są dzieci, które objęte są indywidualną opieką logopedyczną.


Gimnastyka buzi i języka

Gimnastyka buzi i języka to zajęcia grupowe służące rozgrzewce aparatu artykulacyjnego. Ruchy języka, warg, podniebienia miękkiego żuchwy podczas wymawiania poszczególnych dźwięków mowy powinny być celowe i bardzo dokładne. Dlatego też narządy mowy trzeba ćwiczyć tak, by wypracować precyzyjne ruchy, najlepiej bawiąc się z dziećmi.

By zachęcić dzieci do gimnastyki narządów mowy, proponujemy im zabawy artykulacyjne, które wykorzystujemy nie tylko przy korekcji wad wymowy, ale także przy poprawianiu wyrazistości i płynności wymowy oraz w profilaktyce zaburzeń mowy.

Opowiadając dzieciom historyjki i bajki, zachęcamy jednocześnie do naśladowania ruchów artykulatorów, ćwicząc w ten sposób odpowiednie mięśnie.

Zabawy takie prowadzimy z dziećmi, wykorzystując ich naturalną skłonność do wielokrotnego powtarzania swych ulubionych aktywności.

To procentuje, gdyż systematyczne i częste powtarzanie tych samych ruchów języka, warg, podniebienia ukrytych w innych historyjkach i bajkach przyczynia się do podniesienia poziomu sprawności ruchomych narządów mowy oraz zlikwidowania prostych zaburzeń artykulacyjnych.

dzieci-gimnastyka-buzi-2
dzieci-gimnastyka-buzi-1
dzieci-gimnastyka-buzi-4
dzieci-gimnastyka-buzi-3

Rytmika

Rytmika to cykl zajęć umuzykalniających mających na celu kształcenie dyscypliny rytmicznej oraz uwrażliwienie na różne elementy muzyki:

 • dynamiczne – uczące spostrzegania zmian dynamiki i reagowania na nie ruchem;
 • agogiczne – ćwiczące umiejętność natychmiastowego reagowania na zauważone zmiany agogiki;
 • artykulacyjne – uczące spostrzegania i odzwierciedlania ruchem różnic artykulacyjnych;
 • ćwiczenia reagowania na temat melodyczny – tj. spostrzegania i odzwierciedlania ruchem linii melodycznej i frazy muzycznej;
 • odzwierciedlenie ruchem wartości rytmicznych, metrum muzycznego i prostych tematów rytmicznych.

Podczas zajęć wprowadzane są ćwiczenia, których celem jest rozwijanie twórczej inwencji dziecka. Należą do nich improwizacje ruchowe śpiewane i grane. Ćwiczenia tej grupy szczególnie mocno wiążą zadania ogólnowychowawcze z zadaniami muzyki. Kształcą bowiem samodzielność wypowiedzi, twórczą postawę i aktywność oraz pozwalają na pozbycie się zahamowań.

Rytmika jest w pedagogice muzycznej najpełniejszą metodą wychowania przez sztukę. To technika będąca syntezą kształcenia umiejętności muzycznych i podstawowej wiedzy o muzyce (poprzez trzy sposoby przeżycia muzyki: ruch, śpiew i tworzenie), realizująca cele wychowania ogólnego, oparta na zrozumieniu tkwiącej w dziecku potrzeby ruchu i aktywności. Wychowuje człowieka nie tylko wrażliwego na sztukę, ale samodzielnego, inteligentnego, aktywnego, sprawnego fizycznie, przyszłego odbiorcę muzyki, a często jej wykonawcę i twórcę.

rytmika-1
rytmika-2
rytmika-3

Tańce

Tańce to zajęcia polegające na zaznajomieniu dziecka z muzyką i ruchem. W formie zabawy przy muzyce pokazywane są proste elementy tańca. Taka forma nauki ma na celu przygotowanie dziecka pod względem fizycznym i psychicznym do nauki trudniejszych kroków i ewentualnych choreografii.

Dzięki zajęciom tanecznym rozwijamy aktywność fizyczną dziecka i szereg jego dyspozycji psychofizycznych:

 • koncentrację uwagi,
 • spostrzegawczość,
 • poczucie rytmu,
 • współdziałanie w grupie,
 • myślenie,
 • wyższą samoocenę,
 • dyscyplinę wewnętrzną,
 • pokonywanie nieśmiałości.
tance-1
tance-2
tance-3
tance-4

Judo

Judo to zajęcia obejmujące naukę poprawnego upadania, przewrotów i poruszania się, a także zachowań godnych sportowca oraz mentalnych zagadnień uprawiania sportu Samurajów.


Zajęcia opierają się na:

 • nauce padania – umiejętność bezpiecznego padania jest przydatna nie tylko na macie, ale również w życiu codziennym;
 • poprawieniu sprawności dzieci i zapewnieniu ich prawidłowego rozwoju fizycznego poprzez wprowadzenie wielu ćwiczeń ogólnosprawnościowych wpływających m.in. na koordynację ruchową, siłę, gibkość i równowagę;
 • świetnej zabawie – istnieje możliwość wprowadzenia wielu zabaw, które nie tylko dają dzieciom dużo radości, ale poprawiają ich sprawność;
 • wpajaniu zasad kultury judo – np. szacunek dla partnera, z którym się ćwiczy, czy zakaz wykorzystywania umiejętności technicznych judo poza matą;
 • rozwijaniu pozytywnych cech: punktualności, cierpliwości, wytrwałości w doskonaleniu się, systematyczności;
 • nauce zasad funkcjonowania w grupie;
 • nauce odnoszenia zwycięstw oraz porażek.

 

Dlaczego warto zapisać dziecko na zajęcia dodatkowe?

Decydując się na zapisanie dziecka do Przedszkola Niepublicznego Gumisie, warto zwrócić uwagę na bogatą ofertę zajęć dodatkowych. Są one nie tylko formą spędzania wolnego czasu, ale przede wszystkim inwestycją w rozwój osobisty i umiejętności naszych pociech. Zajęcia teatralne, muzyczne, językowe czy plastyczne to doskonała okazja do rozwijania kreatywności, zdolności manualnych oraz umiejętności komunikacyjnych. Dzięki nim dzieci uczą się pracy w grupie, rozwijają swoją wyobraźnię i uczą się wyrażać siebie w różnorodny sposób. Warsztaty chemiczne czy zajęcia z elementami judo to z kolei świetna okazja do poznawania świata nauki i sportu w bezpiecznym i przyjaznym środowisku. Każda z tych aktywności jest prowadzona przez wykwalifikowanych nauczycieli, którzy dbają o to, aby każde dziecko czuło się ważne i doceniane. To kluczowe w kształtowaniu pozytywnego obrazu siebie i swoich możliwości.

Zajęcia dodatkowe w przedszkolu blisko Umultowa to nie tylko doskonała zabawa, ale także nieoceniona pomoc w rozwoju emocjonalnym i społecznym dzieci. Regularne uczestnictwo w zajęciach artystycznych, naukowych czy sportowych pozwala maluchom na lepsze poznanie siebie i swoich predyspozycji. Dzięki temu mogą one lepiej adaptować się do różnych sytuacji życiowych oraz łatwiej nawiązywać kontakty z rówieśnikami. Ponadto zajęcia te wpływają na rozwój motoryczny, koordynację oraz ogólną sprawność fizyczną, co jest niezwykle ważne w młodym wieku. Współpraca z teatrem TEatRyle i Panią Mariolą Ryl Krystianowską to dodatkowy atut, który wyróżnia przedszkole Gumisie na tle innych placówek. Oferujemy dzieciom profesjonalne podejście do edukacji artystycznej i kulturalnej.